رأی شماره 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رأی شماره 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رأی شماره 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

تاریخ دادنامه: 7/12/1391   شماره دادنامه: 920      کلاسه پرونده: 91/1309
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یحیی نورمحمدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1ـ به موجب رأی مورخ 6/10/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی با شرکت سهامی خاص سردخانه های دنا محرز نمی شود.
2ـ آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی به موجب دادخواستهای جداگانه به رأی مورخ 6/10/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به دیوان عدالت اداری اعتراض می کنند و دادخواستهای نامبردگان به شعب سوم و چهارم دیوان ارجاع می شود.
3ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2264ـ 15/9/1383 ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و صدور رأی مورخ 6/10/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر احراز نمی کند و رأی به رد شکایت صادر می کند. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 2805ـ 11/10/1384 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی می شود.
4ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای عیوضعلی نورمحمدی به خواسته اعتراض به رأی 6/10/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه شماره 2283ـ 11/9/1383 مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت می کند.
در خصوص دادخواست آقای عیوضعلی نورمحمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض رأی مورخ 6/10/1382 هیأت حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده، پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه نظر به این که قسمت اول نامه شماره 306/82ـ 28/7/1382 شرکت سردخانه های دنا به هیأت تشخیص مؤید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار می کرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و پرداخت حقوق وی را تقبل کرده است و تبعات آن را بر خود تحمیل و تحمل کند. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سوابق موجود در سازمان تأمین اجتماعی شعبه 6 تهران اعتراض موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رأی فوق الاشعار حکم صادر می شود و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض ارجاع می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 675ـ 21/3/1384 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار می شود.
5 ـ آقای یحیی نورمحمدی به موجب لایحه ای با ارائه آراء شعب دیوان عدالت اداری مدعی شده است که به لحاظ وحدت موضوع آراء صادر شده معارض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً: با توجه به تشابه شرایط شکات پرونده های مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره 2283 ـ 11/9/1383 شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری