رأی شماره 937 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رأی شماره 937 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رأی شماره 937 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران

تاریخ دادنامه: 21/12/1391        شماره دادنامه: 937     کلاسه پرونده: 89/829
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 وزیـران عضـو کارگروه انتقال کارکنـان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران
گردش کار: آقای حسین محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 تصویب نامه شـماره 96785/45017ـ3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12
تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول 33، 28 و 22 قانون اساسی اعلام کرده است.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017ـ3/5/1389
«4ـ نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستان های استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه های اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.»
ب: بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:
«12ـ در اجرای بند (4) تصمیم نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر شهرستان های استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یاد شده رأساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه های شماره 69008/13465ـ 11/8/1390 و 28428/13465ـ 4/10/1390 توضیح داده است که:
«با احترام، عطف به اخطاریه شماره 89/829ـ 17/3/1390 راجع به شکایت آقای حسین محمدی کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017 ـ 3/5/1389 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2597/90/231ـ 7/2/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شده، اعلام می دارد:
مطابق ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
«ماده 7ـ کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.»
مطابق تبصره (4) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
«تبصره 4ـ تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.»
نظر به این که حسب تبصره (4) ماده (45) فوق الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (7) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته می شود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی صورت می گیرد. طبعاً چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات های اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017ـ 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره 152038/ت45336ن ـ 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری