رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 12 11 1390 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 27 1 1391 شورای اسلامی

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 12 11 1390 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 27 1 1391 شورای اسلامی

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 12/11/1390 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 27/1/1391 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر: تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد

شماره هـ/144/91                                                                      1395/12/28

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1317 مورخ 1395/12/10 با موضوع:

«ابطال بند2 مصوبه شماره 289ـ 1390/11/12 و بند 2 مصوبه شماره 297ـ 1391/1/27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر: تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/10       شماره دادنامه: 1317     کلاسه پرونده: 144/91

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی برجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 1390/11/12 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 1391/1/27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا درآمده است، بنابراین به لحاظ عـدم رعایت تشریفات مقرر قانونی، مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی