رأی شماره 1449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 73 آیین‌نامه

رأی شماره 1449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 73 آیین‌نامه

رأی شماره 1449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 73 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

شماره1490/95                                                                           1396/1/27

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1449 مورخ 1395/12/24 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/24     شماره دادنامه: 1449    کلاسه پرونده: 1490/95

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم طاهره صفرآبادی فراهانی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده 73 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مقرر شده است که «شرط استفاده از بازنشستگی با اعمال ضریب یک و دو دهم برای   فوق العاده جذب و مخصوص برای کسانی که به موجب این آیین‌نامه بازنشسته می‌شوند، لااقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ 1382/4/18 در موسسه است.» در تبصره ماده یاد شده نیز آمده است «اعضاء هیأت علمی که از تاریخ 1382/4/18 مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده‌اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ 1392/4/18 که خدمت ده ساله پایان می‌یابد) مشمول رعایت سقف مذکور نخواهند بود.» نظر به اینکه مطابق مقررات فوق‌الذکر، تاریخ برخورداری اعضای هیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی شروع اشتغال از تاریخ 1382/4/18 می‌باشد و شاکیان براساس احکام استخدامی صادر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از تاریخ 1387/10/23 خدمت تمام وقت جغرافیایی خود را شروع کرده اند، بنابراین به لحاظ عدم شروع خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ 1382/4/18، شرایط برخورداری از فوق‌العاده جذب و مخصوص را نداشته و در نتیجه رأی شعبه سوم به شماره دادنامه 9209970900300831 ـ 1392/4/2 مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی