رأی شماره 1354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخص

رأی شماره 1354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخص

رأی شماره 1354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1354 مورخ 1395/12/17 با موضوع:

«ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 770 ـ 1391/10/18 و 116 ـ 1392/2/23 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مرند در تصویب مواد 14 و 21 برای حذف یا کسر پارکینگ وضع عوارض کرده است، بنابراین مواد اخیرالذکر از مصوبه سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت‌عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی