رأی شماره‌های 805 ـ 804 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494 ت34685هـ ـ 17 3 1385 هیأت‌وزیران

رأی شماره‌های 805 ـ 804 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494 ت34685هـ ـ 17 3 1385 هیأت‌وزیران

رأی شماره‌های 805 ـ 804 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685هـ ـ 17/3/1385 هیأت‌وزیران

شماره هـ/837/93 و هـ335/94                                                        1396/1/27

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 804 ـ 805 مورخ 1395/10/14 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685هـ ـ 1385/3/17 هیأت‌وزیران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/10/14             شماره دادنامه: 805 ـ 804

کلاسه پرونده: 837/93، 335/94

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685هـ ـ 1385/3/17 هیأت‌وزیران

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/1635 ـ 1395/4/29 اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد، در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه معترضٌ‌به از بُعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب ـ با توجه به مفاد استدلال مصرح در رأی شماره 432 ـ 1382/10/28 هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 26494/ت34685هـ ـ 1385/3/17 هیأت ‌وزیران مغایر قانون است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی