رأی شماره 1355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب

رأی شماره 1355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب

رأی شماره 1355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب

شماره هـ/1004/95                                                                       1396/1/26

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1355 مورخ 1391/52/17 با موضوع:

«ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1391/52/17    شماره دادنامه: 1355  کلاسه پرونده: 1004/95

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: 1ـ هادی بهرامی 2ـ حاتم بهرامی آورزمانی 3ـ محمدرضا بهرامی

خانمها: 4ـ زهره بهرامی 5 ـ فاطمه بهرامی با وکالت آقایان: ابراهیم اسماعیلی هریس و غلامرضا داداش زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6، 7، 8، 9 و بندهای (9ـ1) الی (9ـ 15) و مواد 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 28، 36، 37 و 50 و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر داشته است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» بنابراین بندهای مورد اعتراض از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر که مغایر آراء هیأت‌عمومی تصویب شده. مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی