رأی شماره 2 322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی

رأی شماره 2 322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی

رأی شماره 2/322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی 326 ـ 12/5/1395 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر به زمان تصویب

شماره هـ/368/92                                                                         1396/1/27

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 322/2 مورخ 1395/12/17 با موضوع:

«اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی 326 ـ 1395/5/12 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینی شهر به زمان تصویب آن.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/17    شماره دادنامه: 322/2    کلاسه پرونده: 368/92

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید شفیعی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی 326 ـ 1395/5/12 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر به زمان تصویب آن

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 321 الی 366 ـ 1395/5/12 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، خمینی شهر، مشکین دشت ابطال شده و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت نیز از تاریخ تصویب ابطال شده است، هیأت‌عمومی با لحاظ درخواست آقای حمید شفیعی احد از شاکیان و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شده در رأی شماره 321 الی 366 ـ 1395/5/12 هیأت‌عمومی از زمان تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی