رأی شماره 184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌ال

رأی شماره 184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌ال

رأی شماره 184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

شماره هـ/1270/95                                                                      1396/3/23

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 184 مورخ 1396/3/2 با موضوع:

«ابطال ماده21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/2       شماره دادنامه: 184      کلاسه پرونده: 1270/95 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 273 ـ 1394/3/11، 1228 ـ 1394/11/6 و 1229 ـ 1394/11/6 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض از حق‌النظاره مهندسین ناظر ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر رشت در تصویب ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395، عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر وضع کرده است، بنابراین ماده 21 تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیأت‌عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی