رأی شماره 178 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره 9548 92 2010 ـ 3 5 1393 سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره 178 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره 9548 92 2010 ـ 3 5 1393 سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره 178 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور اداری شماره 9548/92/2010 ـ 3/5/1393 سازمان تأمین اجتماعی

شماره هـ/678/93                                                                         1396/3/23

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 178 مورخ 1396/3/2 با موضوع:

«ابطال دستور اداری شماره 2010/92/9548 ـ 1393/5/3 سازمان تأمین اجتماعی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/2       شماره دادنامه: 178        کلاسه پرونده: 678/93 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد جوادگرامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستـور اداری شماره 2010/92/9548 ـ 1392/5/30 سازمان تأمین اجتماعی

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1380 و قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1390، سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور کارگران، مشمول استفاده از مزایای قوانین یاد شده می‌باشد، لذا اطلاق عبارت «همکاران سازمان» مذکور در نامه شماره 2010/92/9548 ـ 1392/5/30 مدیرکل امور اداری سازمان تأمین اجتماعی از این جهت که سوابق مربوط به مشاغل سخت و زیان آور کارکنان سازمان تأمین اجتماعی قبل از استخدام در سازمان مذکور را علی الاطلاق مشمول تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی ندانسته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و اطلاق آن به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی