رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ3 دستورالعمل اجرایی شماره 02 100 46667 ـ 18 9 1389 شورای عالی شهرسازی و معما

رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ3 دستورالعمل اجرایی شماره 02 100 46667 ـ 18 9 1389 شورای عالی شهرسازی و معما

رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1ـ3 دستورالعمل اجرایی شماره 02/100/46667 ـ 18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شماره هـ/21/94                                                                         1396/3/23

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 176 مورخ 1396/3/2 با موضوع:

«ابطال بند 1ـ3 دستورالعمل اجرایی شماره 46667/100/02 ـ 1389/9/18 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/2        شماره دادنامه: 176        کلاسه پرونده: 21/94 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدرضا شیرغلامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1ـ3 دستورالعمل اجرایی شماره 46667/100/02 ـ 1389/9/18 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رأی هیأت‌عمومی

به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مقرر شده است که «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاها را ندارد.» نظر به اینکه مقنن در تبصره یاد شده برای روستاهایی که طرح هادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند 1 ـ 3 دستورالعمل مورد شکایت از این حیث که برای این گونه روستاها حریم قائل نشده و شهرداری را  مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی