رأی شماره 175 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3 31928 87 ـ 12 11 138

رأی شماره 175 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3 31928 87 ـ 12 11 138

رأی شماره 175 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3/31928/87 ـ 12/11/1387 از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده

شماره هـ/524/89                                                                        1396/3/23

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 175 مورخ 1396/3/2 با موضوع:

«ابطال بند3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 87/31928/3 ـ 1387/11/12 از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/2      شماره دادنامه: 175         کلاسه پرونده: 524/89

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای مهدی به آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 87/31867/8 ـ 1387/11/9 [87/31928/3 ـ 1387/11/12] در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 89/3/41708 ـ 1389/12/11 اعلام کرده است «موضوع مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 87/31867/8 ـ 1387/11/9، در جلسه مورخ 1389/12/11 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: «اطلاق بند (3) مصوبه نسبت به بیش از مقداری که مالک قانوناً موظف به پرداخت آن بوده است، خلاف شرع شناخته شد و در مورد بندهای دیگر چون ظاهراً شاکی مدعی خلاف شرع بودن نگردیده، اظهار نظر به عمل نیامد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 31867/8 ـ 1387/11/9 از حیث مغایرت با موازین شرعی به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی