رأی شماره 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 18 4 1393 کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان گیلان

رأی شماره 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 18 4 1393 کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان گیلان

رأی شماره 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ 18/4/1393 کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان گیلان

شماره هـ/643/93                                                                        1396/3/23

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 177 مورخ 1396/3/2 با موضوع:

«ابطال صورتجلسه مورخ 1393/4/18 کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان گیلان.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/2      شماره دادنامه: 177       کلاسه پرونده: 643/93 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محب روحانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1393/4/18 کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور استان گیلان

رأی هیأت‌عمومی

مطابق آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 4 ـ 1388/1/16 و 225 ـ 1389/6/22، بازنشستگی عـادی اشخاص کـه در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کرده‌اند مانع بهره‌مندی آنان از حقوق مکتسب و بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور نخواهد بود. نظر به اینکه در صورتجلسه 1393/4/18 کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان گیلان، استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور محدود به دوران اشتغال شده و در آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 77 و 72 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 ـ مصوب سال 1385 وظایف کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور ذکر شده و وضع قاعده به شرح مصوبه مورد اعتراض از جمله موارد مذکور در آیین‌نامه مذکور نیست، بنابراین صورتجلسه مورد اعتراض مغایر آراء هیأت ‌عمومی و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب آن می‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و  آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی