رأی شماره 271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه مورخ 1 8 1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

رأی شماره 271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه مورخ 1 8 1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

رأی شماره 271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ 1/8/1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

شاکی: آقای علیرضا دارابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

رأی هیأت عمومی

بر مبنای تبصره 2 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مقرر شده‌است که: «کلیه دستگاههایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.» نظر به اینکه در تبصره 1 از بند 1 ماده 3 آیین‌نامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تأسیس مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محلهای مخصوص فعالیت نمایند، می‌گردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت می‌دارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد. با توجه به مراتب بند 1 مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی