رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده 60 قانون دفاتر اسناد رسمی خ

رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده 60 قانون دفاتر اسناد رسمی خ

رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده 60 قانون دفاتر اسناد رسمی خودش یا ورثه‌اش استفاده کنند و شخص واجد شرایط برای تصدی دفترخانه معرفی کنند

شماره هـ/426/96                                                                         1396/3/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 227 مورخ 1396/3/16 با موضوع:

«سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده 60 قانون دفاتر اسناد رسمی خودش یا ورثه‌اش استفاده کنند تا شخص واجد شرایط برای تصدی دفترخانه معرفی کنند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/16        شماره دادنامه: 227      کلاسه پرونده: 426/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. اعلام کننده تعارض: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: بین رأی شعبه اول تشـخیص دیوان عـدالت اداری به شـماره 9409970905100044 ـ 1394/5/31 که به غیر وارد دانستن شکایت شاکی و رد شکایت صادر شده و آراء شعبه 26 دیوان عدالت اداری که به وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده است، تعارض محرز است.

ثانیاً: حکم مقرر در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 ناظر بر معرفی جانشین واجد شرایط قانونی برای تصدی شغل سردفتری از سوی سردفتر شاغلی است که بازنشسته شده و یا فوت می‌شود و ورثه حین الفوت، شخص واجد شرایط معرفی می‌کنند. نظر به اینکه ماهیت بازنشستگی و ازکارافتادگی به شرح مقررات قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری و قانون تأمین اجتماعی از یکدیگر متفاوت است و شخص از کارافتاده، بازنشسته تلقی نمی‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده 69 قانون دفاتر اسنـاد رسمی وکانون سردفتران و دفـتریاران مصوب سال 1354 به سردفترانی که از کارافتاده شـناخته می‌شـوند، تسری ندارد و رأی شعبه اول تشـخیص دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه 9409970905100044ـ 1394/5/31 که شکایت شاکی مبنی بر الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سـردفتری برای وی به جانشینی از سردفتری که از کارافتاده شناخته شده است را غیر وارد دانسته و رأی شـعبه 26 به شمـاره دادنامه 9009970902602414 ـ 1390/11/18 را نـقض کرده است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی