رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه شماره 32 ـ 7 2 1393 شورای اسلامی شهر تنکابن

رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه شماره 32 ـ 7 2 1393 شورای اسلامی شهر تنکابن

رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند3 مصوبه شماره 32 ـ 7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن

شماره هـ/431/93                                                                               /1396

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 205 مورخ 1396/3/9 با موضوع:

«ابطال بند3 مصوبه شماره 32 ـ 1393/2/7 شورای اسلامی شهر تنکابن.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/9       شماره دادنامه: 205        کلاسه پرونده: 431/93 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: مؤسسه فرهنگی آموزشی سروش تنکابن با وکالت آقای محمود کنار رودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 32 ـ 1393/2/7 شورای اسلامی شهر تنکابن

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 94/102/3306ـ1394/6/24 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند 3 مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین‌داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام می‌شود.

ب: نظر به اینکه در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 وظایف شوراهای اسلامی احصاء شده و تصویب حکم مقرر در بند 3 مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن از جمله این مصادیق نیست، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی تنکابن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی