بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۰۲۹۲ ۹۰۰۰ مورخ ۱۱ ۵ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن

بخشنامه شماره ۱۰۰ ۲۰۲۹۲ ۹۰۰۰ مورخ ۱۱ ۵ ۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن

شماره۹۰۰۰/۲۰۳۱۲/۱۰۰                                                              ۱۳۹۶/۵/۱۱

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر تفویض اختیار شماره ۹۰۰۰/۲۰۲۹۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۲۰۲۹۲/۱۰۰                                                              ۱۳۹۶/۵/۱۱

رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور

در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد در هر استان یک نفر از قضات به عنوان عضو «شورای معادن» انتخاب و معرفی گردند.

بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یک نفر از قضات مجرب استان جهت عضویت در شورای مزبور اقدام نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی