رأی شماره‌های536 ـ 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 524 93 200 ـ 2

رأی شماره‌های536 ـ 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 524 93 200 ـ 2

رأی شماره‌های536 ـ 535 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 524/93/200 ـ 22/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است

شماره هـ/818/94 ، 1041                                                                1396/7/1

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 536 ـ 535 مورخ 1396/6/7 با موضوع:

« ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/93/524 ـ 1393/6/22 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

  مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/6/7             شماره دادنامه: 536 ـ 535 کلاسه پرونده: 818/94 ـ 1041/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ شرکت فن‌آوران طبیعت و صنعت ستایش 2ـ آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/93/524 ـ 1393/6/22 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت عمومی

بر مبنای بند (الف) ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده  موید این معنی است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی