ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از 5٠٠ مترمربع

ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از 5٠٠ مترمربع

رأی ھیأت عمومی مطابق ماده٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.»

نظر به اینکه در رأی شماره ٣٩ـ ١٣٩٢/١/٢6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض محلی سال ١٣٨٢ شورای اسلامی شھر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک اراضی کمتر 5٠٠ مترمربع به لحاظ مغایرت با تبصره ٣ ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری مصوب سال ١٣٩٠ ،ابطال شده است و شورای اسلامی شھر خمین در تصویب بندھای ١ و ٢ و ٧ تعرفه شماره 6 ـ ٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩6 ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز عرصه کمتر از 5٠٠ مترمربع و شورای اسلامی شھر اراک در تصویب تعرفه شماره ١ فصل دوم تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩5 عوارض تفکیک عرصه کمتر از 5٠٠ مترمربع را تصویب و وضع کرده اند، بنابراین قسمتھای مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود و با اعمال ماده ١٣ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر خمین از زمان تصویب موافقت نشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی