رأی شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶ ۶ ۲۱ تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

رأی شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶ ۶ ۲۱ تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره ۱ مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ ۲ برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و با استناد  به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی