چگونه «نه» گفتن را به کودکم بیاموزم؟

چگونه «نه» گفتن را به کودکم بیاموزم؟

چگونه «نه» گفتن را به کودکم بیاموزم؟
اولین کلماتی که کودک تان به زبان آورد چه بود؟ مسلما کلماتی مثل بابا و مامان بوده است. ادای این کلمات بسیار ساده است، اما واژه ای را هم که خیلی سریع می آموزند و بارها تکرار می کنند، «نه» است. متاسفانه بعدها با بزرگ ترشدن شان، استفاده از این واژه برایشان سخت تر می شود و ما والدین باید به آنها یاد بدهیم در مواقع لزوم بویژه در برابر فشار همسالان خود و کسانی که قصد سوءاستفاده از آنها را دارند، بدون هیچ ناراحتی نه بگویند و خود را از صدمات احتمالی دور کنند.
    «بله» به «نه» گفتن
    به کودک تان بیاموزید هر کسی حق دارد در برابر خواست های غیرمعقول همسالان خود نه بگوید. برای این آموزش می توانید نمایشی کوتاه بازی کنید. مثلاخود را در چنین شرایطی قرار دهید و به کودکتان نشان دهید به خواسته های نادرست دیگران پاسخ منفی می دهید.
    با زبان بدنش نه بگوید
    گاهی اوقات که نه گفتن برای کودک سخت می شود، به او بیاموزید چگونه با زبان بدنش تائیدنشدش را بیان کند. مثلامی تواند شانه هایش را بالاانداخته و به این ترتیب نه بگوید. حتی کودکی که در نه گفتن مشکلی ندارد، می تواند خیلی جدی و مصمم به چشم های فرد درخواست کننده نگاه کند و نه بگوید.
    در نه گفتن تردید به خود راه ندهد
    به کودکتان بیاموزید که همیشه یک بار نه گفتن جواب نمی دهد و ممکن است دیگران او را تحت فشار قرار دهند. بنابراین او باید بر نپذیرفتن خود مصر باشد. کودکانی که می توانند با روش های مختلف مخالفت خود را بیان کنند، معمولااعتماد به نفس خود را به نمایش می گذارند و به درخواست کننده این پیام را می رسانند که از تصمیم شان برنمی گردند. حتی می توانند برای رهایی از فشار همسالان خود، پیشنهاد کاری دیگر و مناسب بدهند.
    نه گفتن با راندن کسی از خود فرق دارد
    کودکان گاهی اوقات فکر می کنند اگر به دوست شان نه بگویند، یعنی این که دیگر او را نمی خواهند. باید به آنها توضیح دهید نه گفتن، جزئی از روابط میان دوستان است، نه پایان دادن به آن.منبع: روزنامه جام جم، شماره 3840 به تاریخ 26/8/92، صفحه 14 (جامعه)