رأی شماره 206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 
تاریخ دادنامه: 19/4/1391     شماره دادنامه: 206       کلاسه پرونده: 90/729
 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 شاکی: آقای رحمت فردوس
 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 گردش کار: آقای رحمت فردوس به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم دیوان عدالت اداری در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به پرداخت حق بیمه ایام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ایام قبل از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1379 و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب ایام مذکور به عنوان سابقه بیمه پردازی، آراء متناقض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
      الف: شعبه شـانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شماره 8909980900052624 با موضوع دادخواست خانم معصومه انتصاریان بیدگلی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته احتساب بیمه دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره 8909970901601470 ـ23/11/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:
      نظر به این که سابقه مورد تقاضای شاکی احتساب سابقه از تاریخ 12/2/1378 تا 12/4/1379 است و حال این که تبصره 3 ماده الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 9/8/1379 به تصویب رسیده است و مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به ماقـبل خویش تـسری ندارد دیوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ این که سابقه شاکی مربوط به قبل از الحاق تبصره 3 ماده 11 قانون پزشکان و  پیراپزشکان بوده است و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
      ب: شعبـه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 8909980900077545 با موضوع دادخواست خانم فاطمه محمودی سیاهمزگی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشتـی درمانی گـیلان و سـازمان تأمین اجتماعی و بـه خواستـه الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به موجب دادنامه شماره 9009970900301437 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که سابقه خدمت و اشتغال شاکی به عنوان انجام طرح نیروی انسانی حسب مدارک موجود در پرونده مورد تأیید قرار گرفته است و این که مطابق عمومات قانونی از جمله مواد 1 و 4 و 36 به بعد قانون تأمین اجتماعی و همچنین مقررات مربوط به استخدام کشوری واحد محل خدمت وی مکلف به بیمه کردن او بوده است و تصریح مندرج در تبصره 3 ذیل ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص شمول قانون تأمین اجتماعی اولاً: مبین اعمال مقررات بیمه ای مذکور به شاکی و ثانیاً: مانع تسری آن نسبت به زمان خدمت شاکی نیست بلکه مؤید آن است ثالثاً: بیمه کردن شاکی یا تأخیر در پرداخت حق بیمه وی نافی و رافع مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی ایران نیست. لذا با رد دفاع بی وجه طرف شکایت حکم به الزام خوانده اول به پرداخت حق بیمه شاکی (سهم کارفرما) و خوانده دوم به پذیرش آن و احتساب سنوات مربوط به خدمت طرح نیروی انسانی به عنوان سابقه خدمت بیمه ای صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
      ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900075485 با موضوع دادخواست خانم زهرا فرهنگ باقری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی دوران طرح نیروی انسانی به مدت 2 سال به موجب دادنامه شـماره 9009970900100567ـ 8/3/1390 مفـاداً به شرح آینـده به صدور رأی مبادرت کرده است:
مستفاد از اوراق پرونده، خواستة شاکی خانم زهرا فرهنگ باقری واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی از تاریخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکی عنه ردیف اول و الزام طرف شـکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتـساب ایام مذکور به عنوان سنوات خدمتی است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و نظر به این که ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان طی تصویر گواهی وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به شماره 689/117/3/پ/1 ـ 23/1/1379 دوره طرح نیروی انسانی مشارالیها را در تاریخهای مذکور تأیید کرده است و با توجه به لایحه طرفهای شکایت ثبت شده به شماره های 148ـ 15/1/1390 و 21ـ6/10/1390 مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375 ـ 4/5/1388 رأی به وارد بودن شکایت مبنی بر واریز حق بیمه دوران طرح نیروی انسانی شاکی از تاریخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکی عنه ردیف اول و الزام طرف شکایت ردیف دوم به پذیرش حق بیمه واریزی و احتساب ایام طرح نیروی انسانی مذکور به عنوان سنوات خدمت صادر و اعلام می شود، این رأی طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
      اولاً: نظر به این که در پرونده شماره 8909980900077545 شعبه سوم دیوان عدالت اداری شاکی بعد از تصویب تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 3/7/1379 در اجرای قانون مذکور به تعهد خویش عمل کرده است و پرداخت حق بیمه ایام خدمت را درخواست کرده است و در پرونده‎های دیگر پرداخت حق بیمه ایام خدمت قبل از تصویب قانون تبصره 3 الحاقی به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان درخواست شده است، بنابراین پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در 2 رأی دیگر تعارض محرز است.
      ثانیاً: با توجه به مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375ـ 4/5/1388، رأی شعبه اول دیوان به شماره دادنامه 9009970900100567ـ 8/3/1390 صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری