رأی شماره های 314 ـ 313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره های 314 ـ 313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره های 314 ـ 313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی کارکنان شهرداریها نیازی به طرف شکایت قرار دادن وزارت  کشور نیست و رعایت ضوابط مصرح در ماده 14 آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها الزامی  است
تاریخ دادنامه: 13/6/1391             شماره دادنامه: 314ـ313        کلاسه پرونده: 91/776 ـ 775
مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ناصر اماره گوشه و خانم زهرا کیوانی هفشجانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ناصر اماره گوشه و خانم زهرا کیوانی هفشجانی به موجب لوایحی اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به استناد ماده 14 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 15/8/1381 هیأت وزیران، آراء متناقض صادر کرده اند، بدین نحو که علاوه بر برداشت متفاوت از مقررات مربوط در زمینه اصل تبدیل وضعیت، از لحاظ شکلی و چگونگی طرح دعوا نیز آراء شعب متفاوت از یکدیگر صادر شده است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار  شده اند.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/88/881 با موضوع دادخواست آقای ناصر اماره گوشه به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 اصلاحی قانون استخدامی شهرداری و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 238 ـ 15/2/1389 مفاداً و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که احکام صادر شده از طرف شاغلان در شهرداری با موافقت استانداری محل صادر می شود و شهرداریها رأساً مجوز استخدام و تعیین وضع استخدامی کارکنان را بدون نظارت استانداری ندارند. علی هذا مستلزم این بوده است که شاکی در دادخواست خود علاوه بر شهرداری، استانداری را نیز طرف شکایت قرار دهد که بدین نحو عمل نشده است. علی هذا قرار رد شکایت شاکی در وضع فعلی پرونده صادر می شود. قرار دیوان قطعی است.
ب: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/85/1184 با موضوع دادخواست خانم زهرا کیوانی هفشجانی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 آیین نامه اصلاحی قانون استخدامی شهرداریها و تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 1679 ـ 16/5/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت خانم زهرا کیوانی هفشجانی به طرفیت شهرداری شهرکرد به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره 2881 ـ 3/10/1385 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است ماده 14 آیین نامه در مورد کسانی است که در زمان تصویب آیین نامه حداقل سه سال متوالی در شهرداری یا سازمانهای وابسته مشغول به خدمت باشند، تصویب آیین نامه در تاریخ 15/8/1381 و انتشار آن در مورخ 14/12/1381 بوده است درحالی که شاکی از تاریخ 1/4/1382  مشغول به کار شده است و نامبرده موضوعاً از شمول ماده خارج است. بنابراین دعوای طرح شده را وارد نمی داند و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
ج: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 28/87/250 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا ربیعی دهکردی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 آیین نامه اصلاحی قانون استخدامی شهرداریها به موجب دادنامه شماره 1714 ـ 13/7/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که شاکی از تاریخ 20/6/1382 در سمتهای مختلف با مدرک کارشناسی در شهرداری خدمت کرده است و شورای اسلامی شهرکرد در جلسه عمومی شماره 232ـ4/7/1388 استخدام شاکی را تصویب کرده است و شهرداری در این مدت از عملکرد وی اظهار رضایت کرده است و پست خالی نیز وجود دارد. لذا اعمال ماده 14 اصلاحی قانون استخدامی شهرداری قابل اعمال است. بنابراین دعوای طرح شده را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7 و 13و14 قانون دیوان به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
د: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 26/87/866 با موضوع دادخواست آقای شهرزاد یوسفی دستنایی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری به موجب دادنامه شماره 2648 ـ 20/8/1387 مفاداً به شرح آینده و به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای شهرزاد یوسفی دستنایی به طرفیت شهرداری شهرکرد مبنی بر الزام به اعمال ماده 14 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری کشور و اختصاصی پست کارمندی کارشناس حقوقی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات آن که دلالت بر رضایت مسؤولان از کار شاکی دارد و همین طور پست مورد تقاضا بلاتصدی است و پاسخ مشتکی عنه طی لایحه شماره 141 .شش.د مورخ 6/8/1387 نیز دلالت بر موفق بودن شاکی در کارهایش دارد. علی هذا بر وارد دانستن شکایت شاکی و الزام به اجرای ماده 14 آیین نامه استخدامی و موازین قانونی حکم صادر می شود. به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی قطعی است.
هـ : شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 30/89/145 با موضوع دادخواست آقای داریوش علی پور دهکردی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته اعمال ماده 14 اصلاحی قانون استخدامی شهرداری به موجب دادنامه شماره 2/1026 ـ 13/4/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای داریوش علی پور دهکردی به طرفیت شهرداری شهر کرد مبنی بر الزام به اعمال ماده 14 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور و تخصیص پست کارمندی کارشناس مالی بلاتصدی، نظر به مفاد دادخواست و مستندات و پاسخ شماره 1/121/4574 ـ 19/3/1389 مشتکی عنه و نظر به این که اولاً: شاکی مدعی است از اواخر سال 1384 و حسب نیاز شهرداری در پست های مختلف کارمندی از قبیل ذی حساب، دبیر کمیسیون معاملات، جمع دار اموال، صدور چک، برگزاری مناقصات، صدور حواله و قبض انبار به صورت مستمر مشغول انجام وظیفه بوده است. ثانیاً: در این رابطه به دادنامه های شماره 1714ـ13/7/1388 و 2808ـ27/10/1388 و 914ـ 27/10/1388 و 2660 ـ 22/8/1387 و 2648 ـ 20/8/1387 و 1051ـ 15/6/1384 و 239 ـ 27/2/1385   شعب 7 ،13 ،26 ،28 و 33 این مرجع استناد کرده است که نسبت به سایر همکاران و در امور مشابه شکایت آنان وارد تشخیص شده است. ثالثاً: دارای مدرک کارشناسی شماره 6356 در رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد است، رابعاً: نامبرده واجد گواهی نامه های پایان دوران آموزشی جمع دار اموال و غیره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سازمان آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات به شماره های 8603 ـ 7/8/1386 و 1414 ـ 17/9/1387 و 40102 ـ 26/4/1386 است که دوره های مربوط را با موفقیت گذرانده است، خامساً: طی قراردادهای متعدد بر اساس مصوبه شماره 84515 ت34613 مورخ 15/12/1384 هیأت وزیران به کار گرفته شده است، سادساً: مشتکی عنه طی پاسخ فوق الذکر هم مدارک وی را تأیید و هم رضایت از کار وی را اعلام و هم وجود پست حسابداری و بلاتصدی را گواهی کرده است. علی هذا به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
و: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 26/88/1568 با موضوع دادخواست خانم زهرا کیوانی هفشجانی به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته الزام شهرداری شهرکرد به استخدام رسمی به موجب دادنامه شماره 2808 ـ 27/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
حسب محتویات پرونده شاکی از تاریخ 1/7/1385 بر اساس احکام کارگزینی به عنوان کار موقت مشغول به کار شده است. با عنایت به این که شهرداری شهرکرد در لایحه ارسالی عدم رضایتی از عملکرد شاکی اعلام نکرده است و صرفاً علت استخدام نشدن رسمی شاکی را نوع قرارداد فیمابین شهرداری و شاکی اعلام کرده است. شهرداری مدعی است که از تاریخ 1/7/1385 شاکی به عنوان قرارداد کارمعین استخدام شده است ولی حسب محتویات پرونده و تصاویر احکام کارگزینی مشارالیها به عنوان نیروی کار موقت مشغول به کار شده است. لذا شکایت شاکی مستنداً به ماده 14آیین نامه استخدامی شهرداریها، شهرداری شهرکرد را ملزم به استخدام رسمی شاکی می کند. این رأی مستنداً به مواد 13 و 7 ق . دیوان عدالت اداری قطعی است.
ز: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 33/88/151 با موضوع دادخواست آقای عنایت اله راهنورد به طرفیت شهرداری شهرکرد و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به استخدام به موجب دادنامه شماره 419ـ22/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه حسب ماده 14 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری پس از اتمام 2 سال دوره آزمایشی و ابراز رضایت مسؤولان شهرداری از عملکرد مستخدم و نیز در صورت وجود پست سازمانی مستخدم می تواند تقاضای تبدیل وضعیت کند. لذا با توجه به مفاد لایحه جوابیه شهرداری شهر کرد شکایت شاکی وارد تشخیص و شهرداری  شهرکرد را به استخدام رسمی شاکی ملزم می کند. این رأی مستنداً به ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: نظر به این که شعبه 29 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 238 ـ 15 /2/1389 به جهت این که علاوه بر شهرداری محل خدمت مستخدم، طرح دعوا به طرفیت وزارت کشور ضرورت دارد و قرار رد شکایت صادر کرده است و سایر شعب صرف نظر از این برداشت به شکایت رسیدگی کرده اند تعارض محرز است و با توجه به مقررات مصرح در آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 15/5/1381 هیأت وزیران، آرائی که به شرح مندرج در گردش کار بدون طرف دعوا قراردادن وزارت کشور به اصل شکایت رسیدگی کرده اند صحیح و موافق مقررات است. ثانیاً: میان آراء صادر شده بر رد و ورود شکایت تعارض محرز است و نظر به شرایط مصرح در ماده 14 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 15/5/1381 هیأت وزیران از جهت داشتن 3 سال سابقه خدمت متوالی در تاریخ ابلاغ آیین نامه، نظر به اینکه شکات فاقد شرط مقرر بوده اند، رأی شعبه 27 دیوان عدالت اداری به  شماره دادنامه 1679 ـ 26/5/1387 که بر وارد ندانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری