• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 591 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1002ـ 12 10 1391 شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ 14% ارزش کارشناسی رو

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 591 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1002ـ 12 10 1391 شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ 14% ارزش کارشناسی رو

رأی شماره 591 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1002ـ 12 10 1391 شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ 14% ارزش کارشناسی رو

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار

رأی شماره 1353 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 1350 الی 1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازم

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 1350 الی 1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازم

رأی شماره‌های 1350 الی 1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازم

ادامه مطلب ...

رأی شماره 2 322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 2 322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی

رأی شماره 2 322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1356 الی 1359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در ساله

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1356 الی 1359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در ساله

رأی شماره 1356 الی 1359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در ساله

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب

رأی شماره 1355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتم

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتم

رأی شماره‌های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتم

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 805 ـ 804 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494 ت34685هـ ـ 17 3 1385 هیأت‌وزیران

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 805 ـ 804 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494 ت34685هـ ـ 17 3 1385 هیأت‌وزیران

رأی شماره‌های 805 ـ 804 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494 ت34685هـ ـ 17 3 1385 هیأت‌وزیران

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 13 7 1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 13 7 1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد

رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 13 7 1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربر

رأی شماره 1446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربر

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2554 ـ 24 11 1391 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین‌نامه نحوه محاسب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2554 ـ 24 11 1391 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین‌نامه نحوه محاسب

رأی شماره 1444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2554 ـ 24 11 1391 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین‌نامه نحوه محاسب

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کار

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کار

رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کار

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخص

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخص

رأی شماره 1354 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخص

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر ک

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر ک

رأی شماره 1445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر ک

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 73 آیین‌نامه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 73 آیین‌نامه

رأی شماره 1449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 73 آیین‌نامه

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1345 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره‌های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1345 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره‌های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391

رأی شماره 1345 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره‌های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی شورای اسلامی شهر نوشهر مصوب 1391

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده 2 مصوبه تعی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده 2 مصوبه تعی

رأی شماره 1447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال بند اول پیوست شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال 1386 و ماده 2 مصوبه تعی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحی

رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 12 11 1390 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 27 1 1391 شورای اسلامی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 12 11 1390 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 27 1 1391 شورای اسلامی

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 12 11 1390 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 27 1 1391 شورای اسلامی

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 1316 ـ 1315ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 11 1387 شورای اسلامی شهر بهشه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 1316 ـ 1315ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 11 1387 شورای اسلامی شهر بهشه

رأی شماره‌های 1316 ـ 1315ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 14 11 1387 شورای اسلامی شهر بهشه

ادامه مطلب ...