• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تا

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تا

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه شماره 175 ـ 24 1 1395 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه شماره 175 ـ 24 1 1395 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و

رأی شماره 1312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه شماره 175 ـ 24 1 1395 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معا

رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معا

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 1309 و 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره‌های 6102 2 ش ـ 20 12 1384، 1782 91 3 ش ـ 25 4 1391، 20 91 3

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 1309 و 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره‌های 6102 2 ش ـ 20 12 1384، 1782 91 3 ش ـ 25 4 1391، 20 91 3

رأی شماره‌های 1309 و 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره‌های 6102 2 ش ـ 20 12 1384، 1782 91 3 ش ـ 25 4 1391، 20 91 3

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بر امل

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بر امل

رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بر امل

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره 448 ـ 6 10 1390 و 464 ـ 1 12 1390 شورای اسلامی شهر رامسر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره 448 ـ 6 10 1390 و 464 ـ 1 12 1390 شورای اسلامی شهر رامسر

رأی شماره 1307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره 448 ـ 6 10 1390 و 464 ـ 1 12 1390 شورای اسلامی شهر رامسر

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های1303 الی 1305 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1153 93 41 4ـ 21 3 1393 شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های1303 الی 1305 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1153 93 41 4ـ 21 3 1393 شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص

رأی شماره‌های1303 الی 1305 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1153 93 41 4ـ 21 3 1393 شورای اسلامی شهرستان کرج در خصوص

ادامه مطلب ...

رأی شماره 428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

رأی شماره 428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

ادامه مطلب ...

رأی شماره 425 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 ناظر بر اخذ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 425 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 ناظر بر اخذ

رأی شماره 425 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 ناظر بر اخذ

ادامه مطلب ...

رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902 ت48663هـ ـ 23 12 1391 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902 ت48663هـ ـ 23 12 1391 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902 ت48663هـ ـ 23 12 1391 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رأی شماره 2 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 29 4 1395

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 2 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 29 4 1395

رأی شماره 2 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 29 4 1395

ادامه مطلب ...

رأی شماره414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 12 ـ 28 و 13 ـ 28 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری یزد

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 12 ـ 28 و 13 ـ 28 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری یزد

رأی شماره414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 ردیف 28 و قسمتهای 12 ـ 28 و 13 ـ 28 تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری یزد

ادامه مطلب ...

رأی شماره415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مص

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مص

رأی شماره415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مص

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 2 724 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 7

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 2 724 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 7

رأی شماره‌های 2 724 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 7

ادامه مطلب ...

رأی شماره 169 الی 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 169 الی 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

رأی شماره 169 الی 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17 8 1383 وزیر بازرگانی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17 8 1383 وزیر بازرگانی

رأی شماره 1326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 3 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17 8 1383 وزیر بازرگانی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1264 و 1265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 1309 91 200ـ 22 1 1

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1264 و 1265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 1309 91 200ـ 22 1 1

رأی شماره 1264 و 1265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 1309 91 200ـ 22 1 1

ادامه مطلب ...

رای شماره 1294-1293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1294-1293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1294-1293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1216 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1216 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1216 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1

رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1

ادامه مطلب ...