• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی

رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی

رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مس

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماد

ادامه مطلب ...

رأی شماره1216 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 667 ـ 16 9

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره1216 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 667 ـ 16 9

رأی شماره1216 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 667 ـ 16 9

ادامه مطلب ...

رأی شماره 1205 – 1394 10 22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 1205 – 1394 10 22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 1205 – 1394 10 22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بند الف بخشنامه شماره 200 14593 2 ریاست جمهوری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بند الف بخشنامه شماره 200 14593 2 ریاست جمهوری

رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بند الف بخشنامه شماره 200 14593 2 ریاست جمهوری

ادامه مطلب ...

رای شماره 1907 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیر عیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1907 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیر عیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

رای شماره 1907 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیر عیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ادامه مطلب ...

قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
قانون بودجه سال 1394 کل کشور

قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 1909 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1909 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1909 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 608 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 608 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 608 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 576 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 576 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رأی شماره 576 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

ادامه مطلب ...

رأی شماره های 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره های 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره های 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

ادامه مطلب ...

رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

ادامه مطلب ...

رأی شماره 97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره های 93ـ92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره های 93ـ92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره های 93ـ92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رأی شماره های 96 ـ 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره های 96 ـ 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره های 96 ـ 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...