• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های 418ـ417 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 418ـ417 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه

رأی شماره‌های 418ـ417 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه

ادامه مطلب ...

رأی شماره432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253ـ 9 7 1390 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خروج «پرداخ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253ـ 9 7 1390 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خروج «پرداخ

رأی شماره432 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253ـ 9 7 1390 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر خروج «پرداخ

ادامه مطلب ...

رأی شماره433 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره 16762 27 3368 ـ 30 2 1386 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مطالبه مالیات

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره433 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره 16762 27 3368 ـ 30 2 1386 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مطالبه مالیات

رأی شماره433 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره 16762 27 3368 ـ 30 2 1386 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مطالبه مالیات

ادامه مطلب ...

رأی شماره439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 درخصوص عوارض ارزش افزود

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 درخصوص عوارض ارزش افزود

رأی شماره439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال 1395 درخصوص عوارض ارزش افزود

ادامه مطلب ...

رأی شماره440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره‌های 4 و 3 بند «ب» ماده 63 مصوبه 118ـ 14 11 1393 شورای اسلامی شهر سرعین به گذشته به ل

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره‌های 4 و 3 بند «ب» ماده 63 مصوبه 118ـ 14 11 1393 شورای اسلامی شهر سرعین به گذشته به ل

رأی شماره440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره‌های 4 و 3 بند «ب» ماده 63 مصوبه 118ـ 14 11 1393 شورای اسلامی شهر سرعین به گذشته به ل

ادامه مطلب ...

رأی شماره 443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده8 تعرفه عوارض سالهای 1393 و 1394 شورای اسلامی شهر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکین

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده8 تعرفه عوارض سالهای 1393 و 1394 شورای اسلامی شهر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکین

رأی شماره 443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده8 تعرفه عوارض سالهای 1393 و 1394 شورای اسلامی شهر صفادشت با عنوان «عوارض حذف پارکین

ادامه مطلب ...

رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 17 مصوبه جلسه 76 شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 17 مصوبه جلسه 76 شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه

رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 17 مصوبه جلسه 76 شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه

ادامه مطلب ...

رأی شماره 445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 527 ـ 13 3 1387 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 527 ـ 13 3 1387 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ

رأی شماره 445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 527 ـ 13 3 1387 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص بهای خدمات حذف پارکینگ

ادامه مطلب ...

رأی شماره446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سط

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سط

رأی شماره446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سط

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 374 الی375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 374 الی375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعا

رأی شماره‌های 374 الی375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه متوجه وزارت تعا

ادامه مطلب ...

رأی شماره 407 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند3 ماده1 و ماده2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 407 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند3 ماده1 و ماده2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آ

رأی شماره 407 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند3 ماده1 و ماده2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آ

ادامه مطلب ...

رأی شماره 408 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 15135ـ 14 1 1391 شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود ا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 408 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 15135ـ 14 1 1391 شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود ا

رأی شماره 408 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 15135ـ 14 1 1391 شورای اسلامی شهر قم به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود ا

ادامه مطلب ...

رأی شماره 410 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای 1387 و 1389 و کد عوارض 00022 و 00023 ت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 410 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای 1387 و 1389 و کد عوارض 00022 و 00023 ت

رأی شماره 410 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 167 و 168 تعرفه عوارض اصناف مربوط به سالهای 1387 و 1389 و کد عوارض 00022 و 00023 ت

ادامه مطلب ...

رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره 4161 110 28ـ 8 11 1385 و مصوبه شماره 2999 92 28ـ 2 11 1392 در قسمتی که

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره 4161 110 28ـ 8 11 1385 و مصوبه شماره 2999 92 28ـ 2 11 1392 در قسمتی که

رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره 4161 110 28ـ 8 11 1385 و مصوبه شماره 2999 92 28ـ 2 11 1392 در قسمتی که

ادامه مطلب ...

رأی شماره 412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (6ـ21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (6ـ21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورا

رأی شماره 412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (6ـ21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورا

ادامه مطلب ...

رأی شماره 413 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 4703 94 ص ـ 17 9 1394 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از ک

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 413 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 4703 94 ص ـ 17 9 1394 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از ک

رأی شماره 413 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 4703 94 ص ـ 17 9 1394 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از ک

ادامه مطلب ...

رأی شماره 377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 6ـ7 فراخوان سال 1393 تأسیس و بهره‌برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 6ـ7 فراخوان سال 1393 تأسیس و بهره‌برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که

رأی شماره 377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 6ـ7 فراخوان سال 1393 تأسیس و بهره‌برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که

ادامه مطلب ...

رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 مصوبه شماره 2806 3 ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 مصوبه شماره 2806 3 ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خر

رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 مصوبه شماره 2806 3 ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خر

ادامه مطلب ...

رأی شماره 380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 1 و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره 3 جلسه 184ـ 25 12 1392 کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 1 و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره 3 جلسه 184ـ 25 12 1392 کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تس

رأی شماره 380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 1 و تبصره‌های ذیل مصوبه شماره 3 جلسه 184ـ 25 12 1392 کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر تس

ادامه مطلب ...

رأی شماره 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (3ـ7) شورای اسلامی باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراری عوارض و بهای خ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (3ـ7) شورای اسلامی باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراری عوارض و بهای خ

رأی شماره 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (3ـ7) شورای اسلامی باقرشهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراری عوارض و بهای خ

ادامه مطلب ...