• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش

رأی شماره 382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش

ادامه مطلب ...

رأی شماره 379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دستورالعمل شماره 24468 200 ص ـ 27 10 1390 و بخشنامه شمـاره 2983 231 ص ـ 28 2 1392 و بند 10

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دستورالعمل شماره 24468 200 ص ـ 27 10 1390 و بخشنامه شمـاره 2983 231 ص ـ 28 2 1392 و بند 10

رأی شماره 379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دستورالعمل شماره 24468 200 ص ـ 27 10 1390 و بخشنامه شمـاره 2983 231 ص ـ 28 2 1392 و بند 10

ادامه مطلب ...

رأی شماره 404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 5 ـ1 دستورالعمل شماره 23720 200 ـ 30 11 1391 سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از م

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 5 ـ1 دستورالعمل شماره 23720 200 ـ 30 11 1391 سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از م

رأی شماره 404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 5 ـ1 دستورالعمل شماره 23720 200 ـ 30 11 1391 سازمان امور مالیاتی برای برخورداری از م

ادامه مطلب ...

رأی شماره 405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 دستورالعمل مورخ 21 12 1390 هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مبنی بر اطلاق «م

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 دستورالعمل مورخ 21 12 1390 هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مبنی بر اطلاق «م

رأی شماره 405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 دستورالعمل مورخ 21 12 1390 هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مبنی بر اطلاق «م

ادامه مطلب ...

رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره 17 710 ـ 8 9 1393 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره 17 710 ـ 8 9 1393 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ

رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره 17 710 ـ 8 9 1393 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ

ادامه مطلب ...

رأی شماره 321 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 501 4ـ14 11 1392 شورای اسلامی شهر فلاورجان درخصوص تعیین ع

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 321 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 501 4ـ14 11 1392 شورای اسلامی شهر فلاورجان درخصوص تعیین ع

رأی شماره 321 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 501 4ـ14 11 1392 شورای اسلامی شهر فلاورجان درخصوص تعیین ع

ادامه مطلب ...

رأی شماره 323 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 687 4 92ـ 13 11 1392 در خصوص وضع عوارض و اخذ بهای خدمات از بانکهای دولت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 323 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 687 4 92ـ 13 11 1392 در خصوص وضع عوارض و اخذ بهای خدمات از بانکهای دولت

رأی شماره 323 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 687 4 92ـ 13 11 1392 در خصوص وضع عوارض و اخذ بهای خدمات از بانکهای دولت

ادامه مطلب ...

رأی شماره 347 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 بخشنامه شماره 77811 94ـ 12 5 1394 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 347 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 بخشنامه شماره 77811 94ـ 12 5 1394 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با

رأی شماره 347 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 بخشنامه شماره 77811 94ـ 12 5 1394 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ مغایرت با

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 357 الی 359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 357 الی 359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان

رأی شماره‌های 357 الی 359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان

ادامه مطلب ...

رأی شماره 345 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصمیم‌نامه شماره 3095 د 94ـ 5 1 1394 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذار

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 345 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصمیم‌نامه شماره 3095 د 94ـ 5 1 1394 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذار

رأی شماره 345 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصمیم‌نامه شماره 3095 د 94ـ 5 1 1394 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذار

ادامه مطلب ...

رأی شماره348 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره81 93 200ـ20 7 1393 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره348 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره81 93 200ـ20 7 1393 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره348 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره81 93 200ـ20 7 1393 سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره 352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 109926 95 ـ 9 4 1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه ب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 109926 95 ـ 9 4 1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه ب

رأی شماره 352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 109926 95 ـ 9 4 1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه ب

ادامه مطلب ...

رأی شماره353 هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ردیف13 جدول شماره5 ـ2 ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره‌بار و فروش و ذبح احشا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره353 هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ردیف13 جدول شماره5 ـ2 ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره‌بار و فروش و ذبح احشا

رأی شماره353 هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع ردیف13 جدول شماره5 ـ2 ذیل تعرفه عوارض ورودی به میادین میوه و تره‌بار و فروش و ذبح احشا

ادامه مطلب ...

رأی شماره349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نامه شماره12214 402د ـ 31 6 1393 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت،

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نامه شماره12214 402د ـ 31 6 1393 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت،

رأی شماره349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نامه شماره12214 402د ـ 31 6 1393 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت،

ادامه مطلب ...

رأی شماره350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی ش

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی ش

رأی شماره350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی ش

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 360 و 319 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3690 90 3 ش ـ 28 8 1390 شورای اسلامی شهر مشهد و تبص

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 360 و 319 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3690 90 3 ش ـ 28 8 1390 شورای اسلامی شهر مشهد و تبص

رأی شماره‌های 360 و 319 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3690 90 3 ش ـ 28 8 1390 شورای اسلامی شهر مشهد و تبص

ادامه مطلب ...

رأی شماره 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 18828 2 ـ 7 10 1393 شورای اسلامی شهر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان 2

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 18828 2 ـ 7 10 1393 شورای اسلامی شهر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان 2

رأی شماره 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 18828 2 ـ 7 10 1393 شورای اسلامی شهر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان 2

ادامه مطلب ...

رأی شماره 278 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب م

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 278 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب م

رأی شماره 278 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه اخذ عوارض سالانه حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز 5 درصد مبلغ انشعاب م

ادامه مطلب ...

رأی شماره 315 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ردیف‌های 3 و 6 جدول ذیل ماده 13، بخش دوم و سوم ماده 17 و ماده 16 از تعرفه عوارض سال 1392 م

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 315 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ردیف‌های 3 و 6 جدول ذیل ماده 13، بخش دوم و سوم ماده 17 و ماده 16 از تعرفه عوارض سال 1392 م

رأی شماره 315 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ردیف‌های 3 و 6 جدول ذیل ماده 13، بخش دوم و سوم ماده 17 و ماده 16 از تعرفه عوارض سال 1392 م

ادامه مطلب ...

رأی شماره 316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تع

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تع

رأی شماره 316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تع

ادامه مطلب ...