• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 28 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصو

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 28 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصو

رأی شماره 317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 28 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصو

ادامه مطلب ...

رأی شماره 267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 بخشنامه شماره 2ـ 92 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناج

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 بخشنامه شماره 2ـ 92 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناج

رأی شماره 267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 بخشنامه شماره 2ـ 92 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناج

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 268 الی 270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده3 آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 268 الی 270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده3 آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کس

رأی شماره‌های 268 الی 270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده3 آئین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کس

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 273 الی 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 273 الی 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان

رأی شماره‌های 273 الی 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان

ادامه مطلب ...

رأی شماره 272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشو

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشو

رأی شماره 272 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشو

ادامه مطلب ...

رأی شماره 279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 و3 مصوبه شماره 88123 ت48773هـ ـ 15 4 1392 هیأت‌وزیران

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 و3 مصوبه شماره 88123 ت48773هـ ـ 15 4 1392 هیأت‌وزیران

رأی شماره 279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 و3 مصوبه شماره 88123 ت48773هـ ـ 15 4 1392 هیأت‌وزیران

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 246 ـ 245 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نامه شماره 44762 665 ـ 25 4 1393 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سن

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 246 ـ 245 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نامه شماره 44762 665 ـ 25 4 1393 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سن

رأی شماره‌های 246 ـ 245 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نامه شماره 44762 665 ـ 25 4 1393 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سن

ادامه مطلب ...

رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230 5989 د ـ 28 2 1390 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230 5989 د ـ 28 2 1390 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230 5989 د ـ 28 2 1390 سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های225ـ 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 ماده1، تبصره4 و 5 ماده14، مواد 15، 16، 20، 24، 25، 30، 31، 35 و تبص

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های225ـ 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 ماده1، تبصره4 و 5 ماده14، مواد 15، 16، 20، 24، 25، 30، 31، 35 و تبص

رأی شماره‌های225ـ 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 ماده1، تبصره4 و 5 ماده14، مواد 15، 16، 20، 24، 25، 30، 31، 35 و تبص

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 244ـ 243ـ 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل‌اختلاف و هیأتهای تشخ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 244ـ 243ـ 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل‌اختلاف و هیأتهای تشخ

رأی شماره‌های 244ـ 243ـ 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 آئین‌نامه انتخاب اعضای هیأتهای حل‌اختلاف و هیأتهای تشخ

ادامه مطلب ...

رأی شماره 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 19 2 1395 هیأت‌وزیران که طی نامه شماره 20600 52687 ـ 22 2 1395 دبیر هیأت دولت

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 19 2 1395 هیأت‌وزیران که طی نامه شماره 20600 52687 ـ 22 2 1395 دبیر هیأت دولت

رأی شماره 240 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 19 2 1395 هیأت‌وزیران که طی نامه شماره 20600 52687 ـ 22 2 1395 دبیر هیأت دولت

ادامه مطلب ...

رأی شماره239 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره12074 93 4 ش ـ23 10 1393 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه س

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره239 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره12074 93 4 ش ـ23 10 1393 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه س

رأی شماره239 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره12074 93 4 ش ـ23 10 1393 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه س

ادامه مطلب ...

رأی شماره247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره2166 209 د ـ7 7 1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره2166 209 د ـ7 7 1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و

رأی شماره247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره2166 209 د ـ7 7 1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و

ادامه مطلب ...

رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال 1395 درخصوص

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال 1395 درخصوص

رأی شماره 126 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال 1395 درخصوص

ادامه مطلب ...

رأی شماره 182 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394 با عنوان عوارض حذف و کس

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 182 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394 با عنوان عوارض حذف و کس

رأی شماره 182 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394 با عنوان عوارض حذف و کس

ادامه مطلب ...

رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ 6 9 1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان جهرم ابلاغی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ 6 9 1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان جهرم ابلاغی

رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ 6 9 1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان جهرم ابلاغی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عموم ماده14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگست

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عموم ماده14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگست

رأی شماره 201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عموم ماده14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگست

ادامه مطلب ...

رأی شماره 202 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 51 آئین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 202 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 51 آئین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

رأی شماره 202 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 51 آئین‌نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

ادامه مطلب ...

رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7585 63 131ـ 18 8 1390 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7585 63 131ـ 18 8 1390 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7585 63 131ـ 18 8 1390 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

ادامه مطلب ...

رأی شماره 204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (8%)

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (8%)

رأی شماره 204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (8%)

ادامه مطلب ...