• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه شماره 32 ـ 7 2 1393 شورای اسلامی شهر تنکابن

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه شماره 32 ـ 7 2 1393 شورای اسلامی شهر تنکابن

رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه شماره 32 ـ 7 2 1393 شورای اسلامی شهر تنکابن

ادامه مطلب ...

رأی شماره214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره297425 93 ـ7 11 1393 بانک مرکزی در قسمتی که بانکهای خصوصی نیز مشم

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره297425 93 ـ7 11 1393 بانک مرکزی در قسمتی که بانکهای خصوصی نیز مشم

رأی شماره214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره297425 93 ـ7 11 1393 بانک مرکزی در قسمتی که بانکهای خصوصی نیز مشم

ادامه مطلب ...

رأی شماره 221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3273 3 ش ـ 21 7 1388 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3273 3 ش ـ 21 7 1388 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمان

رأی شماره 221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3273 3 ش ـ 21 7 1388 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمان

ادامه مطلب ...

رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده 60 قانون دفاتر اسناد رسمی خ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده 60 قانون دفاتر اسناد رسمی خ

رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی‌شود تا از مزایای ماده 60 قانون دفاتر اسناد رسمی خ

ادامه مطلب ...

رأی شماره 271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه مورخ 1 8 1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه مورخ 1 8 1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

رأی شماره 271 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه مورخ 1 8 1393 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

ادامه مطلب ...

رأی شماره 168 الی 173 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 پیشنهاد موضوع نامه 1687 5000 د ـ 10 6 1394 معاون آموزشی و دبیر شورای

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 168 الی 173 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 پیشنهاد موضوع نامه 1687 5000 د ـ 10 6 1394 معاون آموزشی و دبیر شورای

رأی شماره 168 الی 173 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 پیشنهاد موضوع نامه 1687 5000 د ـ 10 6 1394 معاون آموزشی و دبیر شورای

ادامه مطلب ...

رأی شماره 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 18 4 1393 کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان گیلان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 18 4 1393 کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان گیلان

رأی شماره 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 18 4 1393 کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور استان گیلان

ادامه مطلب ...

رأی شماره 181 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در اجرای مق

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 181 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در اجرای مق

رأی شماره 181 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (و) دفترچه آزمون سراسری سال 1396 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در اجرای مق

ادامه مطلب ...

رأی شماره 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 30 و بندهای 14 و 15 و 16 و 18 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 30 و بندهای 14 و 15 و 16 و 18 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای

رأی شماره 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 30 و بندهای 14 و 15 و 16 و 18 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 186 الی 189 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 186 الی 189 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو

رأی شماره‌های 186 الی 189 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو

ادامه مطلب ...

رأی شماره 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند1 و تبصره ذیل بند1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند1 و تبصره ذیل بند1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات

رأی شماره 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند1 و تبصره ذیل بند1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات

ادامه مطلب ...

رأی شماره 175 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3 31928 87 ـ 12 11 138

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 175 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3 31928 87 ـ 12 11 138

رأی شماره 175 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3 31928 87 ـ 12 11 138

ادامه مطلب ...

رأی شماره 190 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها و عوارض درآمد بانکها در

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 190 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها و عوارض درآمد بانکها در

رأی شماره 190 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها و عوارض درآمد بانکها در

ادامه مطلب ...

رأی شماره142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

رأی شماره142 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 156 ـ 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 30680 ش الف س ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 156 ـ 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 30680 ش الف س ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر

رأی شماره‌های 156 ـ 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 30680 ش الف س ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر

ادامه مطلب ...

رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ3 دستورالعمل اجرایی شماره 02 100 46667 ـ 18 9 1389 شورای عالی شهرسازی و معما

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ3 دستورالعمل اجرایی شماره 02 100 46667 ـ 18 9 1389 شورای عالی شهرسازی و معما

رأی شماره 176 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ3 دستورالعمل اجرایی شماره 02 100 46667 ـ 18 9 1389 شورای عالی شهرسازی و معما

ادامه مطلب ...

رأی شماره 178 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره 9548 92 2010 ـ 3 5 1393 سازمان تأمین اجتماعی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 178 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره 9548 92 2010 ـ 3 5 1393 سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره 178 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره 9548 92 2010 ـ 3 5 1393 سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 180 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 180 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی

رأی شماره 180 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 12 تا 17 ماده 67 و ماده 68 درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌ال

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌ال

رأی شماره 184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت درخصوص دریافت عوارض حق‌ال

ادامه مطلب ...

رأی شماره174 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند1 صورتجلسه شماره12327 87 هـ ـ3ـ 14 12 1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوا

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره174 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند1 صورتجلسه شماره12327 87 هـ ـ3ـ 14 12 1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوا

رأی شماره174 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند1 صورتجلسه شماره12327 87 هـ ـ3ـ 14 12 1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوا

ادامه مطلب ...