• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مطالب و مقالات بخش آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره 183 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 37 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض و

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 183 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 37 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض و

رأی شماره 183 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 37 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض و

ادامه مطلب ...

رأی شماره 125 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 116T شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال 1393 درخصوص عوارض تغییرکارب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 125 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 116T شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال 1393 درخصوص عوارض تغییرکارب

رأی شماره 125 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 116T شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال 1393 درخصوص عوارض تغییرکارب

ادامه مطلب ...

رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط

رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط

ادامه مطلب ...

رأی شماره 137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 66 93 200ـ 24 6 1393 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 66 93 200ـ 24 6 1393 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 66 93 200ـ 24 6 1393 سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 138 الی 140 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 بخشنامه شماره 59912 91 ـ 8 3 1391 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکز

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 138 الی 140 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 بخشنامه شماره 59912 91 ـ 8 3 1391 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکز

رأی شماره‌های 138 الی 140 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 بخشنامه شماره 59912 91 ـ 8 3 1391 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکز

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 145 الی 147 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس درخصوص عوارض پذ

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 145 الی 147 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس درخصوص عوارض پذ

رأی شماره‌های 145 الی 147 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس درخصوص عوارض پذ

ادامه مطلب ...

رأی شماره‌های 148 الی 152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج درخصو

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره‌های 148 الی 152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج درخصو

رأی شماره‌های 148 الی 152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج درخصو

ادامه مطلب ...

رأی شماره154 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره154 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی

رأی شماره154 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 122 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با توجه به ابطال بخشنامه شماره 55919 200ـ 28 10 1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 122 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با توجه به ابطال بخشنامه شماره 55919 200ـ 28 10 1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

رأی شماره 122 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با توجه به ابطال بخشنامه شماره 55919 200ـ 28 10 1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ادامه مطلب ...

رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مصوبه 7907 ت31781هـ ـ 14 2 1384 هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مصوبه 7907 ت31781هـ ـ 14 2 1384 هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به

رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مصوبه 7907 ت31781هـ ـ 14 2 1384 هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به

ادامه مطلب ...

رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334

ادامه مطلب ...

رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان مورخ 19 12 13

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان مورخ 19 12 13

رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان مورخ 19 12 13

ادامه مطلب ...

رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 7، 6 ، 8 و 9 دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال 1391 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 7، 6 ، 8 و 9 دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال 1391 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 7، 6 ، 8 و 9 دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال 1391 سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رأی شماره120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان

رأی شماره120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان

ادامه مطلب ...

رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

ادامه مطلب ...

رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 9 4 1392 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونما

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 9 4 1392 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونما

رأی شماره 49 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 9 4 1392 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر تعیین نرخ آبونما

ادامه مطلب ...

رأی شماره 82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 11018 ت42484ک ـ 31 5 1388 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 11018 ت42484ک ـ 31 5 1388 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش

رأی شماره 82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 11018 ت42484ک ـ 31 5 1388 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش

ادامه مطلب ...

رأی شماره 83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل‌های شماره 149891 21ـ 18 12 1388 و 147375 21ـ 21 11 1389 شهرداری مشهد مب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل‌های شماره 149891 21ـ 18 12 1388 و 147375 21ـ 21 11 1389 شهرداری مشهد مب

رأی شماره 83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل‌های شماره 149891 21ـ 18 12 1388 و 147375 21ـ 21 11 1389 شهرداری مشهد مب

ادامه مطلب ...

رأی شماره 84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 6 10 1391 شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 6 10 1391 شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر

رأی شماره 84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 6 10 1391 شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر

ادامه مطلب ...

رأی شماره 85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232 92 4 ش ـ 3 11 1392 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی ب

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
رأی شماره 85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232 92 4 ش ـ 3 11 1392 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی ب

رأی شماره 85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232 92 4 ش ـ 3 11 1392 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی ب

ادامه مطلب ...