نمونه رأی دادگاه با موضوع فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

 فسخ قرارداد متضمن شرط داوری توسط داور

مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری توسط داور با توجه به اینکه فسخ از حقوق طرفین قرارداد بوده و همچنین در صورت فسخ قرارداد، منشأ صلاحیت داور از بین رفته و موجبی برای اظهارنظر داور باقی نمی‌ماند از موجبات بطلان رأی داور است.

تاریخ رای نهایی: 1393/04/24

شماره رای نهایی: 9309970221500477

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.خ. به‌طرفیت 1. آقای ع.ر. 2. م. به خواسته صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورخه 28/8/92 به شرح محتویات پرونده اولاً دعوی متوجه به خوانده ردیف دوم که داور مرضی‌الطرفین فی‌مابین خوانده و خوانده ردیف اول بودند نمی‌باشد زیرا اساساً دعوی ابطال علیه داور صادرکننده رأی اقامه نمی‌شود لذا به استناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م. قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد در ثانی ازآنجاکه مطابق استشهادیه و صورت‌جلسه مورخ 28/7/92 و اظهارنامه شماره 6350-29/7/92 که قبل از انشاء رأی توسط خواهان تهیه‌شده بود دلالت بر فسخ یک‌طرفه قرارداد نداشته و مهلت اعتراض ایشان بر این بوده که کلاس‌های پنجشنبه‌ها جزء تعهد ایشان نبوده و چون خوانده بدون فسخ و یا توافق با خواهان اقدام به تعویض استادی خواهان به شخص دیگری را نمودند و نامبرده با این وضعیت عملاً حق تدریس نداشته‌اند لذا امکان تدریس برای وی وجود نداشته است حتی نامبرده در چندین نوبت در استشهادیه و اظهارنامه و شفاهی اعلام آمادگی برای ایفاء تعهد داشته‌اند بنابراین دادگاه رأی داور را غیرموجه تشخیص و مستنداً به ماده 482 و بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م. محکوم به بطلان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م. با وکالت آقای ج.الف. به‌طرفیت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 920991 مورخ 17/12/92 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داور داشته این دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اظهارنظر در خصوص فسخ امری خارج از اختیار و تکالیف دادرسی است و متعلق به‌طرفین و جزء حقوق طرفین دعوی می‌باشد و تا زمانی که در صورت اختلاف در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسد توجه به آثار آن از ناحیه داور و اظهارنظر وی در خصوص آثار آن فاقد وجاهت قانونی است در مانحن‌فیه ملاحظه می‌گردد بدون هیچ‌گونه توافقی در خصوص فسخ و یا اصدار رأی از مرجع صالح در خصوص فسخ قرارداد مذکور، داور منتخب با احراز فسخ و اظهارنظر در خصوص آن نسبت به صدور رأی نسبت به آثار آن اقدام نموده است مضاف بر آن صرف‌نظر از عدم صلاحیت داور مرضی‌الطرفین در امر فسخ که جزء حقوق طرفین بوده ازآنجاکه به فرض فسخ قرارداد مستند دعوی دیگر صدور رأی از ناحیه داور که به‌موجب قرارداد فسخ‌شده به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین گردیده فاقد وجاهت قانونی است و با فسخ قرارداد مفاد آن قابل ترتیب اثر نبوده و قابلیت اجرا ندارد و در صورت فسخ مبنای رأی داوری که قرارداد مذکور بوده دیگر موجبی برای اظهارنظر داور مرضی‌الطرفین وجود نداشته و صدور رأی از ناحیه داور برخلاف مقررات و فاقد منشأ قانونی و قراردادی بوده علی‌هذا دادگاه بنا به‌مراتب مرقوم ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان ت

هران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/158613/نمونه-رأی-دادگاه-با-موضوع-فسخ-قرارداد-متضمن-شرط-داوری-توسط-داور/