کتاب حقوق و سیاست در اسلام در روسیه به چاپ سوم رسید

کتاب حقوق و سیاست در اسلام در روسیه به چاپ سوم رسید

کتاب حقوق و سیاست در اسلام در روسیه به چاپ سوم رسید

ایرنا- کتاب «حقوق و سیاست در اسلام: گذشته و حال» نوشته مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه به عنوان منبع درسی برخی رشته های مرتبط در این کشور، برای بار سوم تجدید چاپ شد.

 

 به گزارش ایرنا، کتاب «حقوق و سیاست در اسلام: گذشته و حال» را بنیاد مطالعات اسلامی با مشارکت دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه منتشر کرده و شامل یک پیشگفتار 15 صفحه ای به قلم خانم پروفسور ماریتا استپانیانس از کارشناسان برجسته انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و چهار فصل است.
چاپ نخست این اثر به عنوان متن درسی، از سوی انتشارات انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه ـ مسکو، در سال 2004 صورت گرفت و دو سال پیش هم برای دومین بار از سوی بنیاد مطالعات اسلامی، تجدید چاپ شد.
این کتاب مجموعه ای از سخنرانی های سنایی در دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه است که در طول چندین سال ایراد شده است.
«سیستم علوم اسلامی» فصل اول این کتاب در برگیرنده دو بخش علم و معلومات از دیدگاه اسلام تشریح و فهرست علوم اسلامی برشمرده است.
«حقوق اسلامی»، فصل دوم این کتاب هم شامل بخش های فقه اسلامی، اصول فقه، اجتهاد در سیستم حقوق اسلامی و اسلام و حقوق بین المللی است.
در فصل سوم با عنوان «دین و سیاست در اسلام» در دو بخش تاریخ تفکرات سیاسی در اسلام و دین به عنوان پایه سیاست در اسلام دیدگاه دکتر نهدی سنایی نویسنده متاب برای آشنایی بیشتر مخاطبان ارائه شده است.
فصل چهارم و پایانی این کتاب نیز «اسلام و عصر معاصر» نام دارد از چهار مبحث شامل «تفکر سیاسی در اسلام» ، «تفکرات شیعی سیاسی»، «جهانی سازی و گفتگوی بین ادیان» و «گفتگوی تمدنها، فرهنگ و ادیان؛ یگانه راه حفظ صلح در دنیای جدید» تشکیل شده است.