رأی شماره 877 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 877 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 877 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع پرداخت فوق العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم در حق کسانی که بازنشسته شده اند

تاریخ دادنامه: 23/11/1391 شماره دادنامه: 877    کلاسه پرونده: 91/1234
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای تقی فرحمند
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای تقی فرحمند اعلام کرده است که در موضوع دادخواهی دو نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش به خواسته الزام آموزش و پرورش به پرداخت فوق العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم، شعب 10 و 9 دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده اند بدین نحو که شعبه 9 دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 8909980900005834 و به موجب دادنامه شماره 8909970900901099 با این استدلال که چون شاکی بازنشسته آموزش و پرورش است، ضرورت دارد سازمان بازنشستگی طرف دعوا قرار گیرد و نظر به این که سازمان بازنشستگی طرف دعوا قرار نگرفته است قرار رد شکایت صادر کرده است ولیکن در مورد کاملاً مشابه، شعبه 10 دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 8909980900005757 و به موجب دادنامه شماره 8909970901001091 چنین ایرادی را مطرح نکرده است و در ماهیت شکایت وارد رسیدگی شده و به وارد دانستن شکایت حکم صادر کرده است.
نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است:
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900005834 با موضوع دادخواست آقای تقی فرحمند به طرفیت اداره آموزش و پرورش و به خواسته پرداخت فوق العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 8909970900901099ـ 28/9/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت تقی فرحمند به طرفیت آموزش و پرورش بهبهان به خواسته فوق به شرح مفاد دادخواست و ضمایم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که شاکی از کارکنان بازنشسته اداره مشتکی عنه است و در پرونده امر، سازمان بازنشستگی را طرف شکایت قرار نداده است. بدین لحاظ شکایت وی به کیفیت مذکور قابلیت استماع ندارد. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900005757 با موضوع دادخواست خانم شریفه بیگم موسوی نسب به طرفیت اداره آموزش و پرورش و به خواسته پرداخت فوق العاده جذب و پاداش خدمت در مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 8909970901001091ـ 29/9/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
پیرو قرار توأم رسیدگی مورخ 24/7/1389 این شعبه در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش بهبهان به خواسته 1ـ پرداخت پاداش مناطق محروم (اعطای یک ماه مرخصی از مورخ 7/12/1367 تا سال 1380) 2ـ پرداخت فوق العاده حذب مناطق گرمسیری به میزان صددرصد به نرخ یوم الاداء به شرح مفاد دادخواست و ضمایم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و همچنین استماع دفاع رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان به شرح صورت جلسه مورخ 24/7/1389 در شعبه دهم نظر به این که اولاً: طبق تبصره الحاقی به ماده 2 تصویب نامه شماره 7113/ت15022هـ ـ 11/6/1374 هیأت وزیران مصوب مورخ 22/5/1376 فوق العاده بدی آب و هوای مستخدمانی که در نقاط گرمسیری درجه 3 و 4 استانهای بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان خدمت می کنند از تاریخ 22/5/1376 به میزان 100% حداقل حقوق و مزایای جدول حقوقی قابل پرداخت است. ثانیاً: به موجب مادتین 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367، پرداخت فوق العاده جذب و اعطای یک ماه مرخصی به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و مصوبه شماره 48952/ت/5784/2 ـ 9/11/ 1380 هیأت وزیـران مبنی بر شناخـته شدن شهرستان بهبهـان جزء مناطق محروم کاشفیت از محرومیت در سال 1367 زمان تصویب قانون دارد و برای مشمولان خدمت در منطقه بهبهان قابل اجرا بوده است و آراء وحدت رویه شماره 723ـ 22/8/1386 و 383ـ382ـ 5/11/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این معناست. علی هذا با عنایت به موارد مذکور مستنداً به مواد 7 و 13 و 14 و 45 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت شاکی،به الزام مشتکی عنه به پرداخت مزایای قانونی مورد خواسته در ایام اشتغال در منطقه بهبهان وفق مقررات مذکور حکم صادر و اعلام می شود در مورد مطالبه مزایای مذکور به نرخ یوم الاداء با توجه به این که پرداخت مزایای مذکور به نرخ یوم الاداء مبنای قانونی ندارد، لذا اداره مشتکی عنه بر اساس تاریخ استحقاق شاکی به محاسبه و پرداخت آن اقدام خواهد کرد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: نظر به این که پرداخت فوق العاده های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 در حق کسانی که بازنشسته شده اند به لحاظ غیر مستمر بودن موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد، بنابراین ضرورتی برای طرف دعوا قرار دادن صندوق بازنشستگی یا سازمان بازنشستگی مستخدم بازنشسته وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901001091 ـ 29/9/1389 در حدی که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق یا سازمان بازنشستگی، به شکایت رسیدگی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری