رأی شماره 911 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 911 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 911 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

تاریخ دادنامه: 30/11/1391   شماره دادنامه: 911  کلاسه پرونده: 91/1268
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیداسماعیل شفیقی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیداسماعیل شفیقی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام شرکت مذکور به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده با تقدیم تعدادی از آراء موصوف رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است:
گردش کار و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 7 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/85/1914 با موضوع دادخواست آقای صورت علی علیزاده به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، به خواسته تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 280 ـ 26/1/1387 مستند به سوابق اشتغال شاکی و بخشنامه شماره 687/80/1/4 ـ 29/4/1379 وزارت جهاد کشاورزی حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.
ب: شعبه 9 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/9/2192 با موضـوع دادخواست آقای علی قبـادی به طرفیت شرکت مـادر تخصصـی خـدمـات کشـاورزی و به خواستـه الزام به تغییر وضعیت استخـدامـی از قراردادی به رسمـی به موجب دادنامه شمـاره 1517ـ 30/8/1386 مفـاداً به شـرح آینـده به صـدور رأی مبادرت کرده است:
به موجب ماده 1 قانون مقررات مالی اداری استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/2/1382 آن وزارت و دستگاههای اجرایی تابع آن، پیرو قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب 23/1/1367 است از طرفی ماده 5 آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت مزبور که طی ماده 1 قانون مرقوم نسبت به کلیه کارکنان جهاد کشاورزی و سازمانهای تابع، جاری و ساری است اولویت در استخدام رسمی کارمندان قراردادی را منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول و وجود پست سازمانی اعلام نموده است. علی هذا با توجه به مراتب فوق و نیز نامه های شماره 687/80/4 معاون اداری مالی وزارت جهاد سازندگی و 9791/الف/3ـ 19/5/1379 مدیرکل امور اداری شیلات ایران مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی و این که شاکی حسب مدارک و مستندات ابرازی بیش از ده سال سابقه خدمت داشته است و دارای سمت مصوب سازمان به عنوان کارشناسی آلات و ادوات صید به شماره پست 228ـ2 است با این وصف چون استحقاق تبدیل وضعیت مورد درخواست را دارد شکایت وی را مقرون به صحت تشخیص و به الزام سازمان مشتکی عنه به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی حکم صادر و اعلام می دارد. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 85/12/736 با موضوع دادخواست آقای غلامحسن ملایی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 1578ـ3/9/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای غلامحسن ملائی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام مشتکی عنه به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به کارمند رسمی به شرح دادخواست و مستندات پیوست، اداره خوانده در پاسخ به شکایت وی اعلام کرده است: مستنداً به آیین نامه اجرایی بند (و) و (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد میزان و نحوه استخدام جدید کارکنان و مرجع صدور مجوز مربوطه و تصویر نامه شماره 29982/ت27026 ـ 24/6/1381 هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت هرگونه تغییر وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی اجرای خواسته برای این شرکت میسر نیست. نظر به این که اداره خوانده مجوز استخدام داشته است بر اساس مفاد بخشنامه 687/80 ـ 29/4/1379 وزارت جهاد سازندگی و دستورالعمل مدیرکل شیلات مقرر داشته است نسبت به تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی و اجازه شرایط به رسمی آزمایشی رأساً اقدام کنید و همچنین بخشنامه شماره 29982ـ ت27026ـ 24/6/1381 مورد استناد اداره خوانده مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 597 الی 652 ـ 9/12/1383 ابطال شده است، علی هذا با توجه به مراتب یاد شده با وارد دانستن شکایت نامبرده به سود او حکم صادر و اعلام می شود این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 مجلس شورای اسلامی قطعی است.
د: شعبه 24 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 84/24/939 با موضوع دادخواست آقای محمدعلی جوادی دهنه سری به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 917ـ 23/4/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که اولاً: حسب ماده 4 قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نبوده و باید به صورت رسمی به پیمانی به کار گمارده شوند. ثانیاً: حسب تبصره ماده 5 همان قانون واگذاری پست سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمان رسمی ممنوع است و شاکی دارای پست مصوب سازمانی (حسابدار) است. ثالثاً: برابر رأی وحدت رویه شماره 597 الی 652 ـ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 13، 12، 9، 5، 4، 2 و 1 تصویب نامه شماره 29981/ت27026 هـ ـ 24/6/1381 هیأت وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت ابطال شده است و فاقد ارزش قانونی بوده و نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره 10804/89 ـ 5/12/1380 خطاب به وزارت جهادکشاورزی با اعلام تصویب پستهای سازمانی تذکر داده نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. خامساً: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه شماره 1770ـ 29/2/1381 در اجرای بند 1 ابلاغیه شماره 011/28189/28ـ 6/12/1380 مقام عالی وزارت مراحل نحوه تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آزمایشی را اعلام و تأیید کرده است. سادساً: وجود شرایط مقرر در بخشنامه شماره 687/80/1/م ـ 29/4/1379 جهت تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی به رسمی آزمایشی مبنی بر دارا بودن پست سازمانی و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با 8 سال سابقه کار در وضعیت استخدامی شاکی علی هذا نهایتاً با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به الزام شرکت طرف شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی صادر و اعلام می شود، این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری است .
هـ : شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/85/1012 با موضوع دادخواست آقای سیداسماعیل شفیقی به طرفیت شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 2463ـ22/12/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که به صراحت رأی وحدت رویه شماره 173ـ 6/9/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «...استخدام افراد به طور رسمی، مستلزم وجود شرایط لازم و اخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحیتدار است و جنبه الزام ندارد...» بنابراین، در مانحن فیه، با عنایت به مجموع اوراق پرونده، چون مراجع صلاحیتدار برای شاکی مجوز استخدام صادر نکرده اند و از طرفی دستگاه اجرایی نیزـ قانوناًـ الزامی به تبدیل کارکنان قراردادی خود به رسمی نداشته و ندارد، از این رو دیوان، مستنداً به رأی وحدت رویه مارالذکر به رد شکایت طرح شده حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: وجود تعارض بین رأی شعبه دهم دیوان به شماره 2463ـ22/12/1386 با رأی شعبه دوازدهم به شماره 1578ـ 3/9/1386 محرز می باشد و سایر آراء با توجه به مدرک تحصیلی شکات از موضوع تعارض خارج است.
ثانیاً: با توجه به استدلال به کار رفته در رأی وحدت رویه شماره 912ـ 29/8/1386 و رأی شماره 652 الی 597 ـ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که مبنی بر وارد دانستن شکایت [در حدی که متضمن استدلال آراء مذکور و با رعایت مفاد آنها بویژه تحقق و اجتماع شرایط قانونی] صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و مـاده 43 قانون دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان و سایـر مراجع اداری مربـوط در مـوارد مشابه لازم الاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری