رأی شماره 591 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1002ـ 12 10 1391 شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ 14% ارزش کارشناسی رو

رأی شماره 591 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1002ـ 12 10 1391 شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ 14% ارزش کارشناسی رو

رأی شماره 591 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1002ـ 12/10/1391 شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ 14% ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد

شماره هـ/127/93                                                                          1396/2/6

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 591 مورخ 1395/9/2 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 1002ـ 1391/10/12 شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ 14% ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1395/9/2         شماره دادنامه: 591      کلاسه پرونده : 127/93

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی اکبر شایسته پایداری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره 1002/ش ـ 1391/10/12 و 1251/ش ـ 1391/12/22 شورای اسلامی شهر قوچان

رأی هیأت عمومی

الف ـ مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جهات مقرر در بند مذکور از جمله صلاحیتها و وظایف عمومی دیوان می‌باشد. نظر به اینکه مصوبه شماره 1251/ش ـ 1391/12/22 شورای اسلامی شهر قوچان متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نمی‌باشد و حوزه تأثیر آن مربوط به 17 نفر اسامی مندرج در مصوبه مذکور است، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ب ـ نظر به اینـکه قانونگـذار به شـرح تبـصره 5 ماده 100 قـانون شهـرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 770 ـ 1391/9/18 و 1477 الی 1481ـ 1386/12/12 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه شماره 1002ـ 1391/10/12 شورای اسلامی شهر قوچان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر قوچان می‌باشد و بـه استناد بنـد 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی