رأی شماره‌های 156 ـ 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 30680 ش الف س ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر

رأی شماره‌های 156 ـ 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 30680 ش الف س ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر

رأی شماره‌های 156 ـ 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س ـ 9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر: مبنای محاسبه عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است

شماره هـ/971/93                                                                         1396/3/16

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 156 ـ 155 مورخ 1396/2/26 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س ـ 1391/11/9 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر: مبنای محاسبه عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/2/26           شماره دادنامه: 156 ـ 155          

کلاسه پرونده: 971/93، 502/95

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: 1ـ شرکت قاسم ایران با وکالت آقای سیدشاهرخ موسوی 2ـ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 30680/ش الف س ـ 1391/11/9 شورای اسلامی شهر شیراز

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض، عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات مبنای محاسبه قرار گرفته است این مصوبه مغایر احکام فوق‌الذکر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی