رأی شماره 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند1 و تبصره ذیل بند1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات

رأی شماره 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند1 و تبصره ذیل بند1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات

رأی شماره 179 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند1 و تبصره ذیل بند1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم و مجوز شماره 9014/ش/ق ـ 6/8/1389 شورای اسلامی شهر قم

شماره هـ/240/91                                                                         1396/3/23

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 179 مورخ 1396/3/2 با موضوع:

«ابطال بند1 و تبصره ذیل بند1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم و مجوز شماره 9014/ش/ق ـ 1389/8/6 شورای اسلامی شهر قم.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/2       شماره دادنامه: 179       کلاسه پرونده: 240/91 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: اتحادیه صنف موزائیک سازان قم

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند 1و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه فیمابین شهرداری قم و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم به شماره 17485 ـ 1389/11/7 شهرداری قم

2ـ ابطال مجوز شماره 9014/ش/ق ـ 1389/8/6 شورای اسلامی شهر قم

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده 29 و بند «ی» ماده 30 قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوط واریز کنند. نظر به اینکه این اختیار قابل واگذاری به مجمع امور صنفی نیست، بنابراین توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم و مجوز شماره 9014/ش/ق ـ 1389/8/6 شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب کننده آن وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی