رأی شماره 168 الی 173 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 پیشنهاد موضوع نامه 1687 5000 د ـ 10 6 1394 معاون آموزشی و دبیر شورای

رأی شماره 168 الی 173 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 پیشنهاد موضوع نامه 1687 5000 د ـ 10 6 1394 معاون آموزشی و دبیر شورای

رأی شماره 168 الی 173 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند2 پیشنهاد موضوع نامه 1687/5000/د ـ 10/6/1394 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیسهای خودگردان در قالب پرداخت شهریه

شماره هـ/746/95                                                                         1396/3/23

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 168 الی 173 مورخ 1396/3/2 با موضوع:

«ابطال بند2 پیشنهاد موضوع نامه 500/1687/د ـ 1394/6/10 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیسهای خودگردان در قالب پرداخت شهریه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/2           شماره دادنامه: 168 الی 173           کلاسه پرونده: 134/96، 97/96، 13/96، 1116/95، 952/95، 746/95 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقایان 1ـ علیرضا محمدحسینی حیران با وکالت آقای علیرضا میرزاپور مغانلو 2ـ محمد جهان پناه 3ـ ارسلان مرادی علاف 4ـ میرهاشم حسینی صادقی و خانمها 5 ـ کیمیا رحمانی 6 ـ زهرا سیاح


موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 500/1687/د ـ 1394/6/10 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است

رأی هیأت‌عمومی

هر چند نقل و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تابع مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به نقل و انتقال دانشجویان است و خارج از این ضوابط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تکلیفی به موافقت با نقل و انتقال ندارند، لیکن نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در بند ح ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 متضمن تجویز جذب دانشجو مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ایجاد ظرفیتهای جدید به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است و ارتباطی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد که مستند به بند مذکور به وضع قاعده مبادرت کند. ثانیاً: حکم بند ح ماده 20 قانون یاد شده راجع به نقل و انتقال دانشجوی پذیرفته شده نیست. ثالثاً: در ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 اخذ وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی نیازمند حکم مقنن است و در مورد هزینه نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بنابراین بند 2 پیشنهاد موضوع نامه شماره 500/1687/د ـ 1394/6/10 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته در قسمتی که ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیسهای خودگردان در قالب پرداخت شهریه است به لحاظ مغایرت با مقررات پیش گفته، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی