«تحریم رسانه‌ای ایران از منظر حقوق بین‌الملل» منتشر شد

«تحریم رسانه‌ای ایران از منظر حقوق بین‌الملل» منتشر شد

آرم قضایی . حقوق بین‌الملل

«تحریم رسانه‌ای ایران از منظر حقوق بین‌الملل» نوشته فاطمه حکمتی منتشر شد.

 این کتاب دارای سه فصل «پیشینه ارتباطات و تحریم رسانه‌ای در حقوق بین‌الملل» ، «ارزیابی مشروعیت تحریم رسانه‌ای ایران از منظر حقوق بین‌الملل» و «مسوولیت بین‌المللی ناشی از تحریم های رسانه‌ای» است که با قیمت 18000 تومان از سوی انتشارات خرسندی به بازار کتاب عرضه شده است.

در چکیده کتاب «تحریم رسانه‌ای ایران از منظر حقوق بین‌الملل» آمده که تحریم رسانه‌ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی شامل قطع روش های ارتباطی رسانه ای مختلف می گردد. از بارزترین جلوه های این نوع تحریم، توقف پخش برنامه های ماهواره ای است که در سال های اخیر مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است. تحریم شبکه های ماهواره‌ای با محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری و آموزشی و غیره در پوشش مبارزه با نقض حقوق بشر و اقدام متقابل علیه ارسال پارازیت و با هدف اعمال فشار برای تغییر سیاست های دولت هدف صورت می گیرد.