بخشنامه شماره 100 20292 9000 مورخ 11 5 1396 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن

بخشنامه شماره 100 20292 9000 مورخ 11 5 1396 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن

بخشنامه شماره 100/20292/9000 مورخ 11/5/1396 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن

شماره9000/20312/100                                                              1396/5/11

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر تفویض اختیار شماره 9000/20292/100 مورخ 1396/5/11 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره9000/20292/100                                                              1396/5/11

رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور

در اجرای ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد در هر استان یک نفر از قضات به عنوان عضو «شورای معادن» انتخاب و معرفی گردند.

بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض اختیار می‌شود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یک نفر از قضات مجرب استان جهت عضویت در شورای مزبور اقدام نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی