اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ابلاغ شد

اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ابلاغ شد

اراضی مرتع

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه 1396.6.8 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385 تصویب کرد:

الف_ بند (ز) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 59879/ ت 3710 ه مورخ 1386.4.19 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ز_ طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون منحصرا به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با رعایت ضوابط ذیل تعیین می‌شود:

1_ اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس با رعایت ضوابط استقرار و سایر مقررات مربوط از دستگاه‌های ذیربط

2_ تشخیص ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون

3_ تعیین کاربری توسط کارگروه تخصصی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در محدوده حریم راه‌های برون شهری توسط وزارت راه و شهرسازی

4_ اخذ پروانه ساختمان از شهرداری‌ها در حریم شهرها و درخارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه براساس ماده (1) آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره 31636/ت 47097 ه مورخ 1391.2.20 و اصلاحات بعدی آن و در محدوده حریم راه‌ها و راه‌آهن از وزارت راه و شهرسازی

تبصره 1_ متقاضیان طرح‌های یاد شده باید در احداث تاسیسات مربوط ضوابط فوق را به ترتیب اولویت رعایت نمایند.

تبصره 2_ دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تاسیس موظف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره‌برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده (10) قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده (2) قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید.

تبصره 3_ افزایش محدوده ناشی از تصویب و بازنگری طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح‌های هادی روستایی مشمول اخذ عوارض ماده (2) قانون نمی‌باشد.

تبصره 4_ در صورت درخواست جدید برای تغییر طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم به سایر طرح‌ها پس از طرح پرونده در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) موضوع مشمول عوارض موضوع ماده (2) قانون خواهد بود.

ب _ تصویب نامه‌های شماره 156985/ت 38797 ه مورخ 1386.9.27 و شماره 47579/ت 39116 ک مورخ 1387.5.13 لغو می‌شوند.