نظر مراجع در خصوص غصب اراضی توسط اشخاص حقیقی ، حقوقی و دستگاههای نظامی

نظر مراجع در خصوص غصب اراضی توسط اشخاص حقیقی ، حقوقی و دستگاههای نظامی

اگر کسی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا دستگاه های نظامی به حکم محکمه جمهوری اسلامی به غصب اراضی محکوم شده باشد

اولاً : عدم تخلیه و رفع تصرف از آن اراضی علیرغم عدم رضایت محکوم له چه حکمی دارد ؟

دوماً : انجام تکالیف شرعی مانند نماز در آن اراضی که به حکم دادگاه غصبی می باشد چه حکمی دارد ؟

پاسخ حضرت آیت اله العظمی علوی گرگانی

چنانچه دادگاه آن زمین را غصبی بداند و شخص متصرف را غاصب بداند باید آن را تخلیه ورفع تصرف نماید یا رضایت محکوم له را به دست بیاورد و الا خواندن نماز در آن مکان غصبی هم باطل می باشد .