رأی شماره 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

رأی شماره 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکین

رأی شماره 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر کرج

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 573 مورخ 1396/6/14 با موضوع:

«ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر کرج.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

تاریخ دادنامه: 1396/6/14       شماره دادنامه: 573      کلاسه پرونده: 1059/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کـرده است، بنابراین بـا لحاظ قانـون مذکور و استدلالهای مصرح در آراء مورد نظر هیأت عمومی، بخش 5 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

                                   معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی