رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 38403 60 ـ 6 2 1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 38403 60 ـ 6 2 1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت

رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 38403/60 ـ 6/2/1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت

شماره628/95                                                                               1396/7/1

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 570 مورخ 1396/6/14 با موضوع:

«ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 60/38403 ـ 1394/2/6 وزیر صنعت، معدن و تجارت.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

  مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/6/14        شماره دادنامه: 570        کلاسه پرونده: 628/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 دستورالعمل شماره 60/38403 ـ 1394/2/6 وزیر صنعت، معدن و تجارت

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بندهای 1 و3 دستورالعمل شماره 60/38403 ـ 1394/2/6 وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر و مخالف مفاد مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

                                   معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی