قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواھی در دیوان عالی

قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کیفری

رأی وحدت رویة شمارة ٧۵۴ـ ١٣٩۵/٠٨/٢۵ ھیأت عمومی دیوانعالیکشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ٣٠٢ و ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندھای مذکور در ذیل مادة ٢٧٣ قانون مذکور قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴٢٧ قانون فوق الذکر و تبصرة ٢ آن، آراء صادرة غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارھای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواھی در مرجع ذی صلاح قضایی است، لھذا چنین مستفاد می گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبة ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور