قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواھی در دیوان عالی

قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ٢٧٣ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کیفری

رأی وحدت رویة شمارة ٧54ـ ١٣٩5/٠٨/٢5 ھیأت عمومی دیوانعالیکشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ٣٠٢ و 4٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندھای مذکور در ذیل مادة ٢٧٣ قانون مذکور قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة 4٢٧ قانون فوق الذکر و تبصرة ٢ آن، آراء صادرة غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارھای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواھی در مرجع ذی صلاح قضایی است، لھذا چنین مستفاد می گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق الاشاره قابل فرجام خواھی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبة ھفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادة 4٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور