رأی شماره 578 مورخ 1396 6 21 تعیین عوارض به مأخذ 2 برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

رأی شماره 578 مورخ 1396 6 21 تعیین عوارض به مأخذ 2 برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها ا

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره 1 مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ 5/11/1393 به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ 2 برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش‌بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و با استناد  به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی