رأی شماره 783 مورخ 1396 8 16 با موضوع ابطال بخشنامه شماره 167016 104 ـ 23 9 1395 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

رأی شماره 783 مورخ 1396 8 16 با موضوع ابطال بخشنامه شماره 167016 104 ـ 23 9 1395 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره 167016/104 ـ 23/9/1395 رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان، بند 3 بخشنامه شماره 189377/104 ـ 17/9/1394 اصلاح شده و از حیث نصاب معدل برای معافیت از شرکت در آزمون ورودی دوره دهم، کسب معدل 17 برای هر یک از پایه‌های هفتم و هشتم شرط شده است در حالی که در بخشنامه شماره 189377/104 ـ 17/9/1394 کسب معدل 17 برای یک پایه از پایه‌های مذکور کافی بوده است و این قاعده شامل کسانی که با توجه به حکم بخشنامه قبلی وارد دوره هفتم و هشتم شده نیز تسری داده شده است، مغایر حقوق مکتسب و از مصادیق عطف به ماسبق شدن مقررات و مغایر با ماده 4 قانون مدنی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی