آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

. رأی ھیأت عمومی 

نظر به اینکه مطابق بندھای ٢ و 4 ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ١٣5١ ،اظھارنظر نسبت به پیشنھادھا، لوایح شھرسازی و مقررات مربوط به طرحھای جامع شھری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیھای عمومی شھر می باشد و تصویب معیارھا و ضوابط و آیین نامه ھای شھرسازی از جمله وظایف شورای عالی شھرسازی است و به موجب بند ٣4 ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧5 با اصلاحات بعدی بررسی و تأیید طرحھای ھادی و جامع شھرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شھرھا پس از ارائه آن توسط شھرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جھت تصویب نھائی نیز در حدود وظایف شورای اسلامی شھر قرار دارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص ضوابط صدور مجوز ساماندھی باغات حریم شھر اعم از شخصی و گردشگری، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر شیراز و مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی