رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور4

رأی دادگاه با موضوع تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور4

● تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تعیین داور

مرجع صدور: شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : اقدام محکمه در عدم پذیرش درخواست تعیین داور، تصمیم اداری و قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/03/03

شماره رای نهایی: 9309970221000258

www.newslaw.ir

رای بدوی

در این پرونده آقای ع.ع. و آقای م.ط. با وکالت آقای م.ع. و آقای ح.الف. به‌طرفیت آقای ح.ش. دادخواستی مبنی بر تعیین داور واحد تقدیم و در توضیح بیان نموده‌اند که به‌موجب قراردادهای مشارکت در ساخت مورخ 7/7/78 و 20/2/89 خوانده محترم مکلف شده است که به هر یک از موکلین یک واحد 160 متری تحویل نماید. درصورتی‌که نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام ننموده و داور تعیین‌شده در این قرارداد در تاریخ 13/3/1391 انصراف خود را اعلام نموده است. لذا تقاضای تعیین داور دارد. دادگاه نظر به‌مراتب و توجهاً به اینکه وفق مقررات ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی‌که اختلافی حادث شود و داور تعیینی نخواهد یا نتواند به‌عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری نیز طرفین قرارداد تراضی نمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود لهذا درخواست تعیین داور با وصف فوق فاقد وجهه قانونی می‌باشد. لذا مستنداً به ماده مزبور و ماده 2 از قانون موصوف قرار ردّ درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ط. به‌طرفیت ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 709-30/9/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران با عنایت به مندرجات پرونده، صرف‌نظر از صحت‌وسقم ادعای تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه اقدام محکمه در عدم پذیرش درخواست تعیین داور، تصمیم اداری بوده و تصمیم مذکور مشمول قرارهای موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا تصمیم مذکور قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم، قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه